Euphoria On Tour - Fedez

06.12.2014 - Baia Imperiale